Jersey 2010 10 Pound Pmg 64 Epq-New Zealand 1 Dolar 66epq